กรณีลืมรหัสผ่านหรือพบปัญหาการใช้งาน
สามารถติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.
หมายเลข 02-257-0876 ได้ตลอดเวลาทำการ
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนนุนการระงับเหตุ
1. คู่มือสำหรับการสร้างชุดข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุใหม่
2. คู่มือสำหรับผู้ประกอบการได้นำส่งแบบสำรวจข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุเมือ ปี 2558
3. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสนับสนุนการระงับเหตุ กรณีผู้ประกอบการประสงค์ส่งข้อมูลเป็นไฟล์

Loading. Please wait.