กรณีลืมรหัสผ่านหรือพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อ
ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. หมายเลข 02-257-0876 ได้ตลอดเวลาทำการ

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนนุนการระงับเหตุ

1. คู่มือสำหรับการสร้างชุดข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุใหม่
2. คู่มือสำหรับผู้ประกอบการได้นำส่งแบบสำรวจข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุเมือ ปี 2558
3. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสนับสนุนการระงับเหตุ กรณีผู้ประกอบการประสงค์ส่งข้อมูลเป็นไฟล์