กรณีลืมรหัสผ่านหรือพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อ
ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. หมายเลข 02-257-0876 ได้ตลอดเวลาทำการ

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนนุนการระงับเหตุ

1.คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุสำหรับผู้ประกอบการ ฉบับปรุงปรุงปี 2563
2. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุสำหรับผู้ประกอบการ
ลงทะเบียนขอรับ Username และ Password สำหรับระบบDss ด้วย QR Code